پولی هرزگرد پلاستیکی میز دورزن

نوع۱: با بلبرینگ ۶۲۰۰ / نوع۲: با بلبرینگ ۶۰۰۰ / نوع۳: با بلبرینگ ۶۰۸