پولی چدنی و پلاستیکی ثابت نوع C خطوط لعاب و انتقال