گلدانی پمپ لعاب

نوع۱:با ارتفاع ۱۷۵میلیمتر

نوع:با ارتفاع ۱۸۶میلیمتر