فیلتر مخزن لعاب ارتفاع ۱۵۰میلیمتر

نوع۱:با سوراخ ۴۳میلیمتر

نوع۲:باسوراخ ۳۴میلیمتر