پروانه آلومینیومی کوپلینگ محرک بالمیل با قطر بزرگ ۴۶ سانتیمتر