نگهدارنده آلومینیومی ناودانی تسمه گرد به عرض ۱۶ و ۲۰ میلیمتر