نگهدارنده تفلونی ناودانی تسمه گرد با نشیمنگاه ناودانی به عرض ۱۶ و ۲۰ میلیمتر