قفل کن

نوع۱: با قطر بزرگ ۴۶ میلیمتر

نوع۲: با قطر بزرگ ۵۸ میلیمتر

نوع۳: با قطر بزرگ ۲۳۶ میلیمتر