پروفیل آلومینیومی ابعاد مقطع ۴۵*۱۹ میلیمتر عرض تسمه ۱۰ میلیمتر