تیغه روتوکالر با ضخامت ۰/۱۵ و ۰/۲ میلیمتر- رول ۱۰۰متری